Новини

Съхранете любопитството на детето

Съхранете любопитството на детето

Детето извън дома има уникалния шанс да бъде изследовател. Това му позволява по естествен път то може да задоволява любознателната си природа. Играта има спонтаннен характер, което я прави водеща дейност по отношение на психичното развитие и научаването.

“Когато децата играят добиват усещането, че могат да контролират своя свят, а това е важно за изграждане на представата им за компeтентност, за увеличаване на доверието в себе си и укрепване на самоуважението”, казва д-р Lilian Leynes-Juadiong, експерт по психология на детското развитие.

Според нея децата най-добре учат чрез директния опит. Играта подпомага физическото, социалното и емоционалното съзряване. Чрез нея от най-ранна възраст трябва да се стимулира любопитство на детето. Стратегиите, които препоръчва са:

  • съобразяване с възрастта. Да се подбират такива дейности и материали, с които детето може да се справи. Така от една страна няма да допуснем фрустриране, а от друга ще укрепим неговото самоуважение;
  • свеждане до минимум показването на най-доброто изпълнение в решението на дадена задача. Нека позволим на детето само да го открие;
  • от една страна любопитството благоприятства когнитивното развитие, а от друга размяната на ролите, грижата и помощта съдействат за изграждане на социалната и емоционалната им компетентност. Затова оставете детето да научи колко ценно е вашето партниране и грижа. Бъдете добър модел. Най-важната роля на родителите се състои в това да бъдат добър поведенчески модел, поради факта, че децата са склонни да им подражават. Стилът на общуване и разрешаване на проблемите, начинът, по който се отнасяте към другите, съчетани с обогатена обучителна среда ще осигурят стъпването върху здрава основа при ученето;
  • помогайте на децата да дефинират своите чувства към другите. Те ще могат да проявяват емпатия едва тогава, когато се научат да разбират своите чувства;
  • поощрявайте помощта, която ви оказват. Споделяйте колко високо я оценявате. Отбелязвайте дори най-малкото усилие. В този случай детето ще ви помага, защото искат, а не защото очакват награда.

През ранното дество и през етапа на “научаване чрез изследване” стимулирайте любопитството, насърчете търсенето и креативността.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018