Терапевтично студио за проблеми в детското развитие. Психологична консултация - Логопедичен кабинет

Логопедичен кабинет

Логопедичен кабинет

При говор отличаващ се от книжовните и лингвистични норми за родния език логопедът може да помогне.

Колкото по-рано планирате срещата с него, толкова по-добре, защото проблемите в говора и езиковата система могат да бъдат симптом в клиничната картина на тежки синдроми и заболявания.

В логопедичния кабинет към Терапевтично студио ще получите логопедична консултация, логопедична диагностика и оценка и логопедична терапия.

Логопедична консултация за деца, младежи и възрастни при:

  • проблеми в артикулацията (фонологични нарушения, дислалия). Изразяват се в липса, замяна, изопачено или неправилно произнасяне на звук или група от звукове;
  • проблеми в говора при вродена цепка на устната и/или небцето и велофарингиална недостатъчност (ринолалия);
  • проблеми в говора вследствие на детска церебрална парализа (дизартрия). *Резултатът е неясен говор със силно увредено звукопроизношение, при което страдат дишането, фонацията и артикулацията ( с или без дефицит в познанието и езика);
  • проблеми в говора вследствие апраксия, диспраксия;
  • аномалии в качествата, височината, силата и тембъра на гласа поради лоша хигиена на гласа, функционални или органични причини (гласови нарушения – афония, дисфония, ринофония);
  • нарушения в плавността на речта (физиологично заекване, заекване на развитието, невротично заекване, неврозоподобно заекване, запъване, патологично бърз говор (тахилалия), патологично бавен говор (брадилалия). Промяна в плавността темпа, ритъма и интонацията на речта вследстие въздействието на остра психична травма, стрес или при наличие на дискретна органична патология.
  • несформираност на езиковата система (късно проговаряне, забавено езиково развитие, общо недоразвитие на речта, специфични разстройства в развитието на речта и езиковата система, алалия)
  • вторично изоставане в развитието на езиковата система на фона на синдром, сензорно увреждане, интелектуален дефицит, соматични проблеми, физически увреждания, хронични заболявания, продължителна хоспитализация и др.;
  • разпад на езиковата система вследствие на придобито травматично увреждане на мозъка, инсулт, дегенеративни заболявания и др.;
  • специфични разстройства в развитието на училищните умения на базата на различна етиология – езиков или когнитивен дефицит, сензорно-интегративна дисфункция, емоционално-поведенчески проблеми, др. (специфични обучителни трудности, специфични образователни потребности, дислексия, дисграфия, дискалкулия) с водещ симптом – нарушение в писането, четенето, смятането или овладяване на знаците и символите на писмения език.

Логопедична диагностика и оценка на нарушенията на говора и езика.

Логопедична терапия на нарушенията на говора и езика.

Логопедът спазва строг индивидуален подход съобразен с възрастовата специфика, компенсаторните възможности на сетивните модалности и моториката, клиничните находки и степента на нарушението.

Развитие и усъвършенстване на комуникативните умения.

Логопедичен кабинет

Цени

Психологична консултация (60 мин) - 55 лв.
Диагностика и оценка (60 мин) - 55 лв.
Обработка и писмено представяне на резултати - 55 лв.

DP-3 Скала за оценка на детското развитие

първа част
събиране на данни (60 мин) - 35 лв.
втора част
обработка на данните и изготвяне на препоръки (90 мин) - 50 лв.
трета част
представяне на резултатите (60 мин) - 35 лв.

DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

първа част
обследване - 35 лв.
втора част
обследване - 35 лв.
трета част
обработка на данните и представяне на резултатите - 35 лв.

ЦЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Индивидуална психотерапевтична сесия (психични състояния, когнитивно развитие, абнормности в поведението) - 45 лв.
Терапия - нарушения на артикулацията - 30 лв.
Терапия - нарушения на говора - 35 лв.
Терапия - нарушения на езиковата система - 35 лв.
Терапия - обучителни затруднения - 35 лв.
Терапия - психомоторно стимулиране в ранна детска възраст (от 3 до 6 години) - 35 лв.

Развиваща програма "Общуване"
Работа в група (ПУВ)

Групи “Младост” - 25 лв.

МЕСЕЧНИ ТАКСИ

Артикулационни нарушения

4 посещения - 120 лв.
8 посещения - 240 лв.

Групи „Младост“

4 посещения - 100 лв.
8 посещения - 200 лв.

Всички останали

4 посещения - 140 лв.
8 посещения - 280 лв.

Отстъпки

Отстъпките ще Ви бъдат представени след среща с терапевта.

Определят се от интензивността на терапевтичната програма и броя на посещенията като варират в диапазон 10-15%.

Всички права запазени tm-studio 2011

Логопедичен кабинет

Логопед

Логопедичен кабинет в София

Логопедичен кабинет в Младост

Психолог

Психолог в София

Психолог в Младост

Детски психолог

Психологична помощ