Логопед - Логопедичен кабинет

Развиваща програма "Общуване"

Логопедичен кабинет - Развиваща програма Общуване

Програма за развитие на езикова компетентност и комуникативни умения, подходяща за деца от 5-7 години.

Описание:

Програма е съставена от специалисти психолог и логопед.

Основната цел e подпомагане на езиковото и комуникативното развитие на деца от 5 до 7 години с акцент върху представянето им пред група от техни връстници.

В програмата са застъпени различни модули, с включени в тях тестови задачи за училищна готовност.

Заниманията се провеждат от специалист логопед и психолог в рамките на 90 минутен блок, с възможност за избор на посещенията през седмицата (от един до два пъти седмично).

Брой на децата в групата – не повече от 7.

Обосновка:

Включването на детето в група е предпоставка за овладяване на техниките за ефективно общуване.

Групата позволява изграждане на умения за работата в екип.

Тя осигурява тренинг на процесите за активно слушане и говорене пред аудитория.

Групата дава възможност да се развие абстрактното мислене чрез изпълнението на логически, стратегически или комбинативни игри, с включените в тях елементи от забавната математика и психодрамата.

Децата се поставят в среда на партниране и конкуретност чрез изготвянето на проекти, тематично съобразени с възрастта, което неминуемо повишава мотивацията им за учене, защото при постъпване в първи клас е важно, детето:

 • да е достатъчно уверено в себе си,
 • да не се притеснява да се изправи пред класа и да говори,
 • да може да се съсредоточава достатъчно дълго, за да учи ефективно,
 • да общува пълноценно с връстниците си,
 • да проявява търпение и толерантност.

Програмата, която предлагаме отговаря на тези изисквания.

Тя е подпомагаща и насочена към превенция на стреса и агресията в училище. Родителите ще получат полезни съвети и обратна връзка от специалистите, относно езиковото развитие на децата им.

Модулите са насочени към:

 • умения за работа в екип;
 • умения за говорене пред аудитория и превенция на стреса от това;
 • развитие на толерантност към другите;
 • развитие нa когнитивните процеси, възприятие, внимание (концентрация, обем) памет, мислене;
 • разгръщане на въображението и креативността;
 • ефективно общуване с връстници;
 • уважаване на личното мнение и пространство.
 • Moдулите са предназначени да стимулира децата да структурират мислите си, да развият богата лексика и да използват граматически правилни езикови конструкти.

Повече информация за необходимостта и полезността от включването в група може да прочетете тук, а детайли относно съдържанието на всеки модул и подточките в него може да получите на телефон 0897 488 335 от Радина Кенарова

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Етапи и цени

Консултиране и информиране

Времетраене /60 мин/

85 лв.

Първичен преглед

Времетраене /60 мин/

80 лв.

Дълбинно специализирано обследване

Времетраене /60 мин/

70 лв.

Анализ, обработка и писмено издаване на документи

65 лв.

 • Оценка на детското развитие
 • DP-3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие
 • Denver II –Скрининг тест за детско развитие
 • Невропсихологично обследване – ВКФ
 • Оценка на артикулацията;
 • Оценка на говора;
 • Оценка на плавността на речта;
 • Оценка на езиковото развитие;
 • Оценка на процесите писане и четене;
 • Оценка за дисграфия/дислексия (DDE-2)
 • Специфични разстройства на процеса писане и четене
 • RIAS-2 -Скали за оценка на интелигентността
 • WISC-IV Скала за интелигентност на Уекслер за деца
 • D2-R – Концентрация на вниманието
 • CAB -Клинична оценка на поведението
 • CARS 2 – Оценка на детския аутизъм

В зависимост от индивидуалните особености на всеки отделен случай за провеждането на някои от методиките са необходими поредица от срещи.

За отстъпки, попитайте на място.

Психологична терапия

Индивидуална психотерапевтична сесия (деца)
Сензо-моторно стимулиране за деца от 1-3г; Когнитивно развитие; Емоционални разстройства; Разстройства на поведението; ГРР-Разстройства от аутистичния спектър и др.

55 лв.

Индивидуална психотерапевтична сесия (възрастни)

80 лв.

Групова психотерапевтична сесия (деца)

50 лв.

Логопедична терапия

Индивидуална терапия /45 мин/

50 лв.

Групова терапия /45 мин/

45 лв.

Kъсно проговаряне, забавено езиково развитие, разстройства на говора /дизартрия, ринолалия/; разстройства на плавността /запъване, заекване/; специфични езикови нарушения /дисфазия на развитието; разстройства на експресивната реч; разстройства на рецептивната реч, смесени; специфични разстройства на училищните умения /разстройство на четенето, дислексия; разстройство на писането, дисграфия; смесени разстройства на училищните умения, неуточнени; стимулиране проговарянето на български език за деца на чуждестранни граждани; повишаване на комуникативните и презентационни умения и др.

Артикулационни разстройства

Индивидуална терапия деца /40 мин/

45 лв.

Индивидуална терапия възрастни /40 мин/

55 лв.

Групова терапия /40 мин/

40 лв.

Училищна готовност

Специализирани групи за предучилищна подготовка

Индивидуални занимания /45 мин/

55 лв.

Занимания в група /45 мин/

50 лв.

Работа с родители

Времетраене /60 мин/

60 лв.

Изчерпателна обратна връзка, информиране, консултиране, разясняване или обучаване, се получава след предварителна заявка и записване на час, удобен за двете страни.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018