Логопед - Логопедичен кабинет

Развиваща програма "Общуване"

Логопедичен кабинет - Развиваща програма Общуване

Програма за развитие на езикова компетентност и комуникативни умения, подходяща за деца от 5-7 години.

Описание:

Програма е съставена от специалисти психолог и логопед.

Основната цел e подпомагане на езиковото и комуникативното развитие на деца от 5 до 7 години с акцент върху представянето им пред група от техни връстници.

В програмата са застъпени различни модули, с включени в тях тестови задачи за училищна готовност.

Заниманията се провеждат от специалист логопед и психолог в рамките на 90 минутен блок, с възможност за избор на посещенията през седмицата (от един до два пъти седмично).

Брой на децата в групата – не повече от 7.

Обосновка:

Включването на детето в група е предпоставка за овладяване на техниките за ефективно общуване.

Групата позволява изграждане на умения за работата в екип.

Тя осигурява тренинг на процесите за активно слушане и говорене пред аудитория.

Групата дава възможност да се развие абстрактното мислене чрез изпълнението на логически, стратегически или комбинативни игри, с включените в тях елементи от забавната математика и психодрамата.

Децата се поставят в среда на партниране и конкуретност чрез изготвянето на проекти, тематично съобразени с възрастта, което неминуемо повишава мотивацията им за учене, защото при постъпване в първи клас е важно, детето:

 • да е достатъчно уверено в себе си,
 • да не се притеснява да се изправи пред класа и да говори,
 • да може да се съсредоточава достатъчно дълго, за да учи ефективно,
 • да общува пълноценно с връстниците си,
 • да проявява търпение и толерантност.

Програмата, която предлагаме отговаря на тези изисквания.

Тя е подпомагаща и насочена към превенция на стреса и агресията в училище. Родителите ще получат полезни съвети и обратна връзка от специалистите, относно езиковото развитие на децата им.

Модулите са насочени към:

 • умения за работа в екип;
 • умения за говорене пред аудитория и превенция на стреса от това;
 • развитие на толерантност към другите;
 • развитие нa когнитивните процеси, възприятие, внимание (концентрация, обем) памет, мислене;
 • разгръщане на въображението и креативността;
 • ефективно общуване с връстници;
 • уважаване на личното мнение и пространство.
 • Moдулите са предназначени да стимулира децата да структурират мислите си, да развият богата лексика и да използват граматически правилни езикови конструкти.

Повече информация за необходимостта и полезността от включването в група може да прочетете тук, а детайли относно съдържанието на всеки модул и подточките в него може да получите на телефон 0897 488 335 от Радина Кенарова

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Цени

Консултация

Индивидуална консултация (60 мин) - 60 лв.
Консултация на повече от едно лице (90 мин) - 85 лв.

Диагностика и оценка

Първичен преглед (60 мин) - 55 лв.
Дълбинно/специализирано обследване (60 мин) - 55 лв.

Обработка и писмено издаване на документи - 60 лв.

Цена за посещение

Индивидуална психотерапевтична сесия
(психични състояния, когнитивно развитие, абнормности в поведението, ГРР) - 50 лв.
Терапия нарушения на артикулацията - 40 лв.
Терапия нарушения на говора - 45 лв.
Терапия нарушения на езиковата система - 45 лв.
Терапия обучителни затруднения - 40 лв.
Сензомоторно стимулиране в ранна детска възраст - 45 лв.
Училищна готовност - 45 лв.
Занимания в група - 40 лв.

Работа с родители (60 мин) - 55 лв.
Изчерпателна обратна връзка, информиране, консултиране, разясняване или обучаване се получава след предварителна заявка и запазване на час, удобен за двете страни.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018