Логопед - Логопедичен кабинет

Развиваща програма "Общуване"

Логопедичен кабинет - Развиваща програма Общуване

Програма за развитие на езикова компетентност и комуникативни умения, подходяща за деца от 5-7 години.

Описание:

Програма е съставена от специалисти психолог и логопед.

Основната цел e подпомагане на езиковото и комуникативното развитие на деца от 5 до 7 години с акцент върху представянето им пред група от техни връстници.

В програмата са застъпени различни модули, с включени в тях тестови задачи за училищна готовност.

Заниманията се провеждат от специалист логопед и психолог в рамките на 90 минутен блок, с възможност за избор на посещенията през седмицата (от един до два пъти седмично).

Брой на децата в групата – не повече от 7.

Обосновка:

Включването на детето в група е предпоставка за овладяване на техниките за ефективно общуване.

Групата позволява изграждане на умения за работата в екип.

Тя осигурява тренинг на процесите за активно слушане и говорене пред аудитория.

Групата дава възможност да се развие абстрактното мислене чрез изпълнението на логически, стратегически или комбинативни игри, с включените в тях елементи от забавната математика и психодрамата.

Децата се поставят в среда на партниране и конкуретност чрез изготвянето на проекти, тематично съобразени с възрастта, което неминуемо повишава мотивацията им за учене, защото при постъпване в първи клас е важно, детето:

 • да е достатъчно уверено в себе си,
 • да не се притеснява да се изправи пред класа и да говори,
 • да може да се съсредоточава достатъчно дълго, за да учи ефективно,
 • да общува пълноценно с връстниците си,
 • да проявява търпение и толерантност.

Програмата, която предлагаме отговаря на тези изисквания.

Тя е подпомагаща и насочена към превенция на стреса и агресията в училище. Родителите ще получат полезни съвети и обратна връзка от специалистите, относно езиковото развитие на децата им.

Модулите са насочени към:

 • умения за работа в екип;
 • умения за говорене пред аудитория и превенция на стреса от това;
 • развитие на толерантност към другите;
 • развитие нa когнитивните процеси, възприятие, внимание (концентрация, обем) памет, мислене;
 • разгръщане на въображението и креативността;
 • ефективно общуване с връстници;
 • уважаване на личното мнение и пространство.
 • Moдулите са предназначени да стимулира децата да структурират мислите си, да развият богата лексика и да използват граматически правилни езикови конструкти.

Повече информация за необходимостта и полезността от включването в група може да прочетете тук, а детайли относно съдържанието на всеки модул и подточките в него може да получите на телефон 0897 488 335 от Радина Кенарова

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Цени

Консултация (60 мин) - 55 лв.
Консултация със скрининг (90 мин) - 70 лв.
Диагностика и оценка (60 мин) - 55 лв.

Обработка и писмено
представяне на резултати - 55 лв.

DP-3 Скала за оценка на детското развитие

първа част събиране на данни (60 мин) - 35 лв.
втора част обработка на данните и изготвяне на препоръки (90 мин) - 50 лв.
трета част представяне на резултатите (60 мин) - 35 лв.

DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

първа част обследване - 35 лв.
втора част обследване - 35 лв.
трета част обработка на данните и представяне на резултатите - 35 лв.

Цена за посещение

Индивидуална психотерапевтична сесия (психични състояния, когнитивно развитие, абнормности в поведението, ГРР) - 50 лв.

Терапия нарушения на артикулацията - 35 лв.
Терапия нарушения на говора - 40 лв.
Терапия нарушения на езиковата
система - 40 лв.
Терапия обучителни затруднения - 40 лв.
Сензомоторно стимулиране в ранна детска възраст - 45 лв.
Училищна готовност - 45 лв.

Развиваща програма "Общуване"
Работа в група (ПУВ)

Групи “Младост” - 30 лв.

Месечни такси

Артикулационни нарушения

4 посещения - 140 лв.
8 посещения - 280 лв.

Групи „Младост“

4 посещения - 120 лв.
8 посещения - 240 лв.

Всички останали се ценообразуват от таксата за съответното нарушение и договорената честота на посещения.

Отстъпки

Отстъпките ще Ви бъдат представени след среща с терапевта.

Определят се от интензивността на терапевтичната програма и броя на посещенията като варират в диапазон 10-15%.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018