Специализирани групи

Специализирани групи за предучилищна подготовка

Новите групи за предучилищна подготовка, съобразени с изискванията на МОН, започват в началото на месец октомври след предварителна оценка на децата.

Целта на заниманията е с лекота, в приятна обстановка и стимулираща среда да се оптимизират всички когнитивни процеси, участващи в ученето. В случаи на констатирани затруднения и дефицити, те да бъдат коригирани и своевременно отстранени, преди постъпване на детето в училище.

Така от една страна групата за предучилищна подготовка има превантивна функция, а от друга страна е мощен мотиватор за развитие в конкурентна среда, условие, необходимо за децата кандидатстващи в желано училище, което като условие за прием провежда тест за училищна готовност.

Предвидени са специализирани упражнения за стимулиране на всички сензорни модалности, основополагащи за оптималното функциониране на всички параметри на вниманието - устойчивост, концентрация, превключване, разпределеност; памет (видове памет); мислене, въображение, език.

Задачите са така дозирани, че във всеки час да има активно слушане, разбиране и изпълнение на инструкции за време, разказване. Значимо място в подготовката заемат фонологичните техники. Те развиват слуховата перцепция и умението на детето да диференцира звукове по слухов път, да определя позицията и последователността им, да прави бърз и точен звуко-буквен анализ и синтез, важно условие за превенция на грешки в диктовките и самостоятелното писане на по-късна възраст.

От неврологична и невропсихологична гледна точка, устойчивото развитие на висшите корови функции (ВКФ), изисква прилагането на разнообразие от специализирани техники и методи, които насърчават нарастването на нови невронни връзки, синхронизират дейността на двете мозъчни полукълба и чрез комплекс упражнения "Гимнастика на мозъка" подпомагат детето в ученето.

Конструктивните дейности, фината моторика и овладяването на математическите понятия и представи чрез тренинг "Помисли и отгатни. Помисли и кажи. Помисли и реши.", са част от акцентите в предвидените програми.

Концентрация, памет, пространствена ориентация, аналитичност, критично мислене, логика, висока езикова култура, находчивост, въображение в играта, са необходимата основа за доброто представяне на всеки, безусловно съчетани с разбиране на понятията уважение и толерантност.

Работи се по протокол за овладяване на маркерите за училищна готовност, който по всяко време след предварително записване, може да бъде представен и обсъден с родителите. Часовете са с продължителност от 45 минути.
Групите са подходящи за деца от 5 - 7 годишна възраст и за всички деца, на които предстои явяване на тест за училищна готовност и прием в желано училище.
За деца на бежанци от Украйна или от други държави, на които предстои прием в българско училище, ще бъдат предложени варианти в зависимост от спецификата на всеки отделен случай.

За повече информация за специализираните групи за предучилищна подготовка в "Младост" потърсете Радина Кенарова - 0897 488 335 и Яна Атанасова - 0899 495 868 или Йорданка Енева - 0887419312 за кабинета на ул. "Ив. Вазов".

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Етапи и цени

Консултиране и информиране

Индивидуална консултация /60 мин/

60 лв.

Консултация на повече от едно лице /90 мин/

85 лв.

Първичен преглед

Времетраене /60 мин/

60 лв.

Дълбинно специализирано обследване

Времетраене /60 мин/

60 лв.

Анализ, обработка и писмено издаване на документи

60 лв.

 • Оценка на детското развитие
 • DP-3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие
 • Denver II –Скрининг тест за детско развитие
 • Невропсихологично обследване – ВКФ
 • Оценка на артикулацията;
 • Оценка на говора;
 • Оценка на плавността на речта;
 • Оценка на езиковото развитие;
 • Оценка на процесите писане и четене;
 • Оценка за дисграфия/дислексия (DDE-2)
 • Специфични разстройства на процеса писане и четене
 • RIAS-2 -Скали за оценка на интелигентността
 • WISC-IV Скала за интелигентност на Уекслер за деца
 • D2-R – Концентрация на вниманието
 • CAB -Клинична оценка на поведението
 • CARS 2 – Оценка на детския аутизъм

В зависимост от индивидуалните особености на всеки отделен случай за провеждането на някои от методиките са необходими поредица от срещи.

Психологична терапия

Индивидуална психотерапевтична сесия (деца)
Сензо-моторно стимулиране за деца от 1-3г; Когнитивно развитие; Емоционални разстройства; Разстройства на поведението; ГРР-Разстройства от аутистичния спектър и др.

55 лв.

Индивидуална психотерапевтична сесия (възрастни)

75 лв.

Групова психотерапевтична сесия (деца)

50 лв.

Логопедична терапия

Индивидуална терапия /45 мин/

50 лв.

Групова терапия /45 мин/

45 лв.

Kъсно проговаряне, забавено езиково развитие, разстройства на говора /дизартрия, ринолалия/; разстройства на плавността /запъване, заекване/; специфични езикови нарушения /дисфазия на развитието; разстройства на експресивната реч; разстройства на рецептивната реч, смесени; специфични разстройства на училищните умения /разстройство на четенето, дислексия; разстройство на писането, дисграфия; смесени разстройства на училищните умения, неуточнени; стимулиране проговарянето на български език за деца на чуждестранни граждани; повишаване на комуникативните и презентационни умения и др.

Артикулационни разстройства

Индивидуална терапия деца /40 мин/

45 лв.

Индивидуална терапия възрастни /40 мин/

55 лв.

Групова терапия /40 мин/

40 лв.

Училищна готовност

Специализирани групи за предучилищна подготовка

Индивидуални занимания /45 мин/

50 лв.

Занимания в група /45 мин/

45 лв.

Работа с родители

Времетраене /60 мин/

60 лв.

Изчерпателна обратна връзка, информиране, консултиране, разясняване или обучаване, се получава след предварителна заявка и записване на час, удобен за двете страни.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018