Психолог

Психолог в Терапевтично студио

Детското развитие изисква внимание.
Специфичните нарушения на развитието-професионална помощ.

При нас ще получите професионална помощ от високо квалифициран екип.
С психолог и/или логопед може да обсъдите теми свързани с:

Развитието на детето

 • Превенция на отклонения в детското развитие;
 • Консултация по теми свързани с развитието на детето;
 • Оценка на детското развитие.

Използват се стандартизирани професионални методики за диагностика:

 • DP-3 Рейтинг скала за оценка на детското развитие;
 • Невропсихологично обследване (гнозис, праксис, езикова система);
 • WISC-IV Скала за оценка на интелигентността в детска възраст (6;0 -16;11);
 • M-CHAT – Скрининг за аутизъм при деца до 3 годишн възраст;
 • CARS-2 Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм.

Терапия

 • Изготвяне на програми за ранна интервенция при отклонения в развитието, късно проговаряне, забавено езиково развитие и др.;
 • Стимулиране на проговарянето;
 • Психомоторно стимулиране в ранна детска възраст(до3г);
 • Терапия на специфични разстройства в развитието и поведението;
 • Oбучение на родители за преодоляване на проблемите в детското развитие.

Форми на терапия –индивидуална и/или групова.

Училищната готовност

 • Определяне на готовността за училище. (Диагностика и оценка);
 • Консултация за избор на училище;
 • Формиране на училищна готовност чрез специфични тестови методики;
 • Превенция на обучителни трудности.

Проблеми в училище

Детско-юношеска консултация

При разстройство на привързаността, проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище; страхове; стрес; елективен мутизъм; ниска самооценка и липса на самоуважение; емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.

Семейнa консултация за бъдещи и настоящи родители

Специфика на емоционалните състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността; стратегии за справяне с пренатална и постнатална (постпартална) депресия; ролята-родител; първа среща с новороденото; грижи във възрастов план, психични кризи и др.).

Кризисна психологическа интервенция.

Психологична помощ и подкрепа след преживяване на травмиращо събитие (бедствие, катастрофа, др.).

 

Йорданка Енева - ръководител на екипа

магистър психолог-1990/1995;
магистър логопед 1988/1993;
преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" 1996/2008;
член на професионални организации, автор на научни статии, книга и др.

Психологическа помощ и подкрепа на деца и юноши в ситуации на бедствие

Ръководство за учители, родители и специалисти

Книгата представя опита на автора в оказването на кризисна психологическа интервенция. Работата по конкретни случаи на територията на Република България (производствената авария с погребите на мини "Бобов дол", Големо село, катастрофата на автобус с български ученици в река Лим, дванадесет, от които загинали, засегнатите от наводненията 2004/2005 година, отделните случаи на детско насилие и насилие в семейството и др.).

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Етапи и цени

Консултиране и информиране

Времетраене /60 мин/

85 лв.

Първичен преглед

Времетраене /60 мин/

80 лв.

Дълбинно специализирано обследване

Времетраене /60 мин/

70 лв.

Анализ, обработка и писмено издаване на документи

65 лв.

 • Оценка на детското развитие
 • DP-3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие
 • Denver II –Скрининг тест за детско развитие
 • Невропсихологично обследване – ВКФ
 • Оценка на артикулацията;
 • Оценка на говора;
 • Оценка на плавността на речта;
 • Оценка на езиковото развитие;
 • Оценка на процесите писане и четене;
 • Оценка за дисграфия/дислексия (DDE-2)
 • Специфични разстройства на процеса писане и четене
 • RIAS-2 -Скали за оценка на интелигентността
 • WISC-IV Скала за интелигентност на Уекслер за деца
 • D2-R – Концентрация на вниманието
 • CAB -Клинична оценка на поведението
 • CARS 2 – Оценка на детския аутизъм

В зависимост от индивидуалните особености на всеки отделен случай за провеждането на някои от методиките са необходими поредица от срещи.

За отстъпки, попитайте на място.

Психологична терапия

Индивидуална психотерапевтична сесия (деца)
Сензо-моторно стимулиране за деца от 1-3г; Когнитивно развитие; Емоционални разстройства; Разстройства на поведението; ГРР-Разстройства от аутистичния спектър и др.

55 лв.

Индивидуална психотерапевтична сесия (възрастни)

80 лв.

Групова психотерапевтична сесия (деца)

50 лв.

Логопедична терапия

Индивидуална терапия /45 мин/

50 лв.

Групова терапия /45 мин/

45 лв.

Kъсно проговаряне, забавено езиково развитие, разстройства на говора /дизартрия, ринолалия/; разстройства на плавността /запъване, заекване/; специфични езикови нарушения /дисфазия на развитието; разстройства на експресивната реч; разстройства на рецептивната реч, смесени; специфични разстройства на училищните умения /разстройство на четенето, дислексия; разстройство на писането, дисграфия; смесени разстройства на училищните умения, неуточнени; стимулиране проговарянето на български език за деца на чуждестранни граждани; повишаване на комуникативните и презентационни умения и др.

Артикулационни разстройства

Индивидуална терапия деца /40 мин/

45 лв.

Индивидуална терапия възрастни /40 мин/

55 лв.

Групова терапия /40 мин/

40 лв.

Училищна готовност

Специализирани групи за предучилищна подготовка

Индивидуални занимания /45 мин/

55 лв.

Занимания в група /45 мин/

50 лв.

Работа с родители

Времетраене /60 мин/

60 лв.

Изчерпателна обратна връзка, информиране, консултиране, разясняване или обучаване, се получава след предварителна заявка и записване на час, удобен за двете страни.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018