Психолог

Психолог в Терапевтично студио

Детското развитие изисква внимание.
Специфичните нарушения на развитието-професионална помощ.

При нас ще получите професионална помощ от високо квалифициран екип.
С психолог и/или логопед може да обсъдите теми свързани с:

Развитието на детето

 • Превенция на отклонения в детското развитие;
 • Консултация по теми свързани с развитието на детето;
 • Оценка на детското развитие.

Използват се стандартизирани професионални методики за диагностика:

 • DP-3 Рейтинг скала за оценка на детското развитие;
 • Невропсихологично обследване (гнозис, праксис, езикова система);
 • WISC-IV Скала за оценка на интелигентността в детска възраст (6;0 -16;11);
 • M-CHAT – Скрининг за аутизъм при деца до 3 годишн възраст;
 • CARS-2 Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм.

Терапия

 • Изготвяне на програми за ранна интервенция при отклонения в развитието, късно проговаряне, забавено езиково развитие и др.;
 • Стимулиране на проговарянето;
 • Психомоторно стимулиране в ранна детска възраст(до3г);
 • Терапия на специфични разстройства в развитието и поведението;
 • Oбучение на родители за преодоляване на проблемите в детското развитие.

Форми на терапия –индивидуална и/или групова.

Училищната готовност

 • Определяне на готовността за училище. (Диагностика и оценка);
 • Консултация за избор на училище;
 • Формиране на училищна готовност чрез специфични тестови методики;
 • Превенция на обучителни трудности.

Проблеми в училище

Детско-юношеска консултация

При разстройство на привързаността, проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище; страхове; стрес; елективен мутизъм; ниска самооценка и липса на самоуважение; емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.

Семейнa консултация за бъдещи и настоящи родители

Специфика на емоционалните състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността; стратегии за справяне с пренатална и постнатална (постпартална) депресия; ролята-родител; първа среща с новороденото; грижи във възрастов план, психични кризи и др.).

Кризисна психологическа интервенция.

Психологична помощ и подкрепа след преживяване на травмиращо събитие (бедствие, катастрофа, др.).

 

Йорданка Енева - ръководител на екипа

магистър психолог-1990/1995;
магистър логопед 1988/1993;
преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" 1996/2008;
член на професионални организации, автор на научни статии, книга и др.

Психологическа помощ и подкрепа на деца и юноши в ситуации на бедствие

Ръководство за учители, родители и специалисти

Книгата представя опита на автора в оказването на кризисна психологическа интервенция. Работата по конкретни случаи на територията на Република България (производствената авария с погребите на мини "Бобов дол", Големо село, катастрофата на автобус с български ученици в река Лим, дванадесет, от които загинали, засегнатите от наводненията 2004/2005 година, отделните случаи на детско насилие и насилие в семейството и др.).

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Цени

Консултация

Индивидуална консултация (60 мин) - 60 лв.
Консултация на повече от едно лице (90 мин) - 85 лв.

Диагностика и оценка

Първичен преглед (60 мин) - 55 лв.
Дълбинно/специализирано обследване (60 мин) - 55 лв.

Обработка и писмено издаване на документи - 60 лв.

Цена за посещение

Индивидуална психотерапевтична сесия
(психични състояния, когнитивно развитие, абнормности в поведението, ГРР) - 50 лв.
Терапия нарушения на артикулацията - 40 лв.
Терапия нарушения на говора - 45 лв.
Терапия нарушения на езиковата система - 45 лв.
Терапия обучителни затруднения - 40 лв.
Сензомоторно стимулиране в ранна детска възраст - 45 лв.
Училищна готовност - 45 лв.
Занимания в група - 40 лв.

Работа с родители (60 мин) - 55 лв.
Изчерпателна обратна връзка, информиране, консултиране, разясняване или обучаване се получава след предварителна заявка и запазване на час, удобен за двете страни.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018