Логопед - Логопедичен кабинет

Логопед в Терапевтично студио

Колебаете се - трябва ли ви логопед?
Потърсете го навреме!

При говор отличаващ се от книжовните и лингвистични норми за родния език логопедът може да помогне.

Колкото по-рано планирате срещата с него, толкова по-добре, защото проблемите в говора и езиковата система могат да бъдат симптом в клиничната картина на тежки синдроми и заболявания.

В логопедичния кабинет към Терапевтично студио ще получите логопедична консултация, логопедична диагностика и оценка и логопедична терапия.

Логопедична консултация за деца, младежи и възрастни при:

  • Проблеми в артикулацията (фонологични нарушения, дислалия). Изразяват се в липса, замяна, изопачено или неправилно произнасяне на звук или група от звукове;
  • Проблеми в говора при вродена цепка на устната и/или небцето и велофарингиална недостатъчност (ринолалия);
  • Проблеми в говора вследствие на детска церебрална парализа (дизартрия). *Резултатът е неясен говор със силно увредено звукопроизношение, при което страдат дишането, фонацията и артикулацията ( с или без дефицит в познанието и езика);
  • Проблеми в говора вследствие апраксия, диспраксия;
  • Аномалии в качествата, височината, силата и тембъра на гласа поради лоша хигиена на гласа, функционални или органични причини (гласови нарушения – афония, дисфония, ринофония);
  • Нарушения в плавността на речта (физиологично заекване, заекване на развитието, невротично заекване, неврозоподобно заекване, запъване, патологично бърз говор (тахилалия), патологично бавен говор (брадилалия). Промяна в плавността темпа, ритъма и интонацията на речта вследстие въздействието на остра психична травма, стрес или при наличие на дискретна органична патология.
  • Несформираност на езиковата система (късно проговаряне, забавено езиково развитие, общо недоразвитие на речта, специфични разстройства в развитието на речта и езиковата система, алалия)
  • Вторично изоставане в развитието на езиковата система на фона на синдром, сензорно увреждане, интелектуален дефицит, соматични проблеми, физически увреждания, хронични заболявания, продължителна хоспитализация и др.;
  • Разпад на езиковата система вследствие на придобито травматично увреждане на мозъка, инсулт, дегенеративни заболявания и др.;
  • Специфични разстройства в развитието на училищните умения на базата на различна етиология – езиков или когнитивен дефицит, сензорно-интегративна дисфункция, емоционално-поведенчески проблеми, др. (специфични обучителни трудности, специфични образователни потребности, дислексия, дисграфия, дискалкулия) с водещ симптом – нарушение в писането, четенето, смятането или овладяване на знаците и символите на писмения език.

Логопедична диагностика и оценка на нарушенията на говора и езика.

Логопедична терапия на нарушенията на говора и езика.

Логопедът спазва строг индивидуален подход съобразен с възрастовата специфика, компенсаторните възможности на сетивните модалности и моториката, клиничните находки и степента на нарушението.

Развитие и усъвършенстване на комуникативните умения.

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Цени

Консултация (60 мин) - 55 лв.
Консултация със скрининг (90 мин) - 70 лв.
Диагностика и оценка (60 мин) - 55 лв.

Обработка и писмено
представяне на резултати - 55 лв.

DP-3 Скала за оценка на детското развитие

първа част събиране на данни (60 мин) - 35 лв.
втора част обработка на данните и изготвяне на препоръки (90 мин) - 50 лв.
трета част представяне на резултатите (60 мин) - 35 лв.

DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

първа част обследване - 35 лв.
втора част обследване - 35 лв.
трета част обработка на данните и представяне на резултатите - 35 лв.

Цена за посещение

Индивидуална психотерапевтична сесия (психични състояния, когнитивно развитие, абнормности в поведението, ГРР) - 50 лв.

Терапия нарушения на артикулацията - 35 лв.
Терапия нарушения на говора - 40 лв.
Терапия нарушения на езиковата
система - 40 лв.
Терапия обучителни затруднения - 40 лв.
Сензомоторно стимулиране в ранна детска възраст - 45 лв.
Училищна готовност - 45 лв.

Развиваща програма "Общуване"
Работа в група (ПУВ)

Групи “Младост” - 30 лв.

Месечни такси

Артикулационни нарушения

4 посещения - 140 лв.
8 посещения - 280 лв.

Групи „Младост“

4 посещения - 120 лв.
8 посещения - 240 лв.

Всички останали се ценообразуват от таксата за съответното нарушение и договорената честота на посещения.

Отстъпки

Отстъпките ще Ви бъдат представени след среща с терапевта.

Определят се от интензивността на терапевтичната програма и броя на посещенията като варират в диапазон 10-15%.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018