ПсихологКак да помогнем

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS2

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата е предназначена за лица над 2 годишна възраст.

CARS2 разполага с два диагностични инструмента. Единият е за оценка на типичния аутизъм чрез стандартна скала CARS 2–ST.

Другият е CARS 2–HF, който е  предназначен за високофункциониращи деца, проявяващи аутистични симптоми.

В съдържателно отношение се попълват два документа. Първият е за данни, предоставени от родителите (или човек, полагащ грижи за детето). Вторият е за специалиста. Неговото попълване изисква наблюдение над поведението на детето и обхваща 15 раздела.

CARS2 дава възможност за интегриране на диагностична информация, определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството. Може да се използва и в терапевтичната практика за проследяване на динамиката в развитието.

CARS2 е адаптиран и стандартизиран за приложение в България. Версията в оригинал принадлежи на Е. Шоплер, основоположник на метода TEACCH, М. ван Бургондиен, Г. Дж. Урлмън, С. Лав.

Формата за специалиста съдържа 15 раздела и изисква наблюдаване на поведението на детето. Формата за родители съдържа 36 въпроса и е една и съща и за двете версии на скалата.

Ревизираната втора версия на CARS (CARS2) е допълнена с възможности за оценяване и на "добре функциониращи" деца с аутизъм - тези със средно или високо IQ, по-добри вербални способности и по-слабо изразени социални и поведенчески дефицити. Той дава информация за интегриране на диагностична информация, определяне на функционалните способности, даване на обратна връзка на родителите и създаване на план за предстоящата терапия.

Скалата за оценяване на аутизма (CARS2) има две форми - CARS ST (стандартна) и CARS HF (от ‘high functioning’ за деца със съмнение за аутизъм със среден или висок интелект).

Скалата има две форми. Едната от тях се попълва от специалист, а другата - от родител/и (или човек/хора, които се грижат за детето). Формата за специалиста съдържа 15 раздела и изисква наблюдаване на поведението на детето. Формата за родители съдържа 36 въпроса и е една и съща и за двете версии на скалата.

Йорданка Енева е сертифициран психолог за използване и приложение на CARS2.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018