ПсихологБезпокои ви ...

Лингвистично развитие 1-3 години

Лингвистично развитие

12-18 месеца

Периодът се характеризира с начало на семантичното развитие.

 1. Бързо нараства запасът от думи, които детето разбира и продуцира. Преобладават имената на предмети, действия, лица и животни.
 2. На тази възраст децата могат да произнасят около 50 думи.
 3. Те вече разбират прости въпроси.
 4. Поява се еднословното изречение.

18 месеца – 2 години

 1. Детето разбира повече думи, отколкото може да каже.
 2. Следва прости инструкции, например "Дай чашата", "ела тук", "пляскай с ръце".
 3. Наблюдават се опити за свързване на думите.
 4. Това е етап на "телеграфната реч"- използват се само същ. имена, прилагателни и глаголи.
 5. Започва развитието на синтаксиса.
 6. Появава се лично и притежателно местоимение – "аз", "мой", "твой".
 7. Срещат се определителни фрази от типа – "тук, там, тези".
 8. "Холофразен период" – бебето използва една дума, за да изрази няколко значения.

2-3 години

 1. Преобладават фразите от съществително и прилагателно.
 2. Налице са окончанията за сегашно време.
 3. Появаваат се предлози.
 4. Има окончание за единствено и множествено число.
 5. Детето разбира понятия като "горе-долу", "голям-малък", "близо-далеч", "лек-тежък".
 6. Думите са в диапазон 200 – 600.

В някои случаи, когато мисълта изпреварва думите се поява запъване по време на изказа. Възможно е да се появи т. нар. “физиологическо заекване”, което се характеризира с колебания или повторения на звукове, срички и думи. Може да продължи и през следващия период. Ако то силно затруднява разбираемостта и продукцията на говора потърсете съвета на специалист.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018