ПсихологБезпокои ви ...

Лингвистично развитие 3-8 години

Показатели на развитието

3-4 години

Повечето деца говорят правилно, свободно и имат сравнително богат речник (800 -1500 думи)

 1. Поява на въпросителните изречения. Първоначално това става само с промяна на интонацията. Следва – защо? кога? къде? кой?
 2. разбира думи като под, над, на, в; скоро, сега, по-късно и идентифицира цветовете – червено, синьо, жълто, зелено.
 3. Употреба на изречения от 3-4 думи, вкл. и наречия
 4. Използва формите за отрицание.
 5. Повтаря кратки строфи и стихчета
 6. Използва сегашно и бедеще време.
 7. детето е по-търпеливо и изслушва по-дълги истории (15-20 мин);
 8. брои до 10
 9. начало на подготовката за овладяване на писменните символи – цифри и букви.

4-5 години

 1. Задава различни въпроси и дава подходящи отговори.
 2. Използва различни глаголни времена – сег., мин., бъдеще
 3. Поддържа диалог
 4. Вербализира различни роли от детските игри и филми. Ролеви и въображаеми игри.
 5. Пее.
 6. Помни по-сложни и по-дълги детски сюжети, стихотворения, пословици и поговорки.
 7. назовава между 6 и 8 цвята и три фигури
 8. разпознава букви и цифри, но не всичките.

5-6 години

Подготовка на детето за училище.

 1. Детето говори съвсем свободно и почти правилно граматически.
 2. Знае около 2000 думи, но непрестанно се интересува от нови понятия.
 3. Правилно употребява предлозите, глаголните времена и местоименията.
 4. Продължава усвояването на символите на писменния език (букви, цифри)
 5. Има умения за звуко-буквен анализ и синтез.
 6. Следва усъвършенстване на езиковата система и надграждане на нейните компоненти – фонология, морфология, семантика, синтаксис и прагматика.

7 години

 1. разбира около 20000-26000 думи;
 2. борави с времевите интервали, дати, сезони, години;
 3. има добре развито чувство за езика, защото разпознава кога другите хора допускат грешки в изказа си или произнасянето на звуковете.
 4. в процес на овладяване е на писменната страна на езиковата сиситема и разширяване на устния изказ.

8 години

 1. прави сложни и сложно-съставни изречения като почти не допуска граматически грешки;
 2. провежда пълнозначен разговор с възрастните и изпълнява сложни инструкции;
 3. с лекота чете подходящи за възрастта текстове;
 4. развива самостоятелното писане
 5. използва социалните фрази за вежливост – "моля", "благодаря".

При разлики изразяващи се в диапазон от 6 до 12 месеца е наложителна консултацията със специалист.

Подготви: Йорданка Енева

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018