Новини

Връзка между броят на стресогенните събития през бременността и поведението на детето

Според публикация в Мedical News Today учени от Института Perth Telethon, Австралия популярен с изследванията в областта на детското здраве, са открили връзка между броя на преживените през бременността стресогенни събития и повишеният риск от развитие на поведенчески абнормности при децата. Проучването е било отразено в международното издание на списание Development and Psychopathology. Сред най-честите стресогенни събития са финансови и междуличностни проблеми, трудна бременност, загуба на работата, близък и др. Психологът Monique Robinson, водещ автор на изследването твърди, че докато в предходни проучвания е била доказвана връзката между стреса и неблагоприятното му влияние върху развитието на детето, то настоящето прави по-задълбочен анализ на броя и видовете събития, водещи до тези нежелани последствия. “Това, което открихме е, че общият брой на стресорите тясно се свързва с проблемите в поведението на децата”, казва Robinson. “Две или по-малко стресогенни събития не се отразяват върху поведението на детето, но ако броят им нарастне рискът става значителен”. Според автора на проучването видът на преживеният стрес и времето (по-рано или по-късно през бременността) не е от толкова голямо значение, колкото броят на стресогенните събития през този период. Анализът е бил осъществен на базата на данни от дългогодишно проучване, което е включвало приблизително 3000 бременни жени, преживели стресогенни събития между 18-та и 34-та седмица. Отчетен е бил и социодемографският фактор. Преживените от майката стресогенни събития и изследването на детското поведение са били проследени във времето. Детето е било под наблюдение на две, пет, осем, десет и четиринадесет години. Учените са използвали стандартизиран въпросник отчитащ проявите в детското поведение. Процентът на жените с повече от две стресогенни събития е бил 37,2%, докато процентът с шест и повече стресогенни събития е бил 7.6%.

"Независимо от излагането на стрес в утробата родителските грижи след раждането могат да осигурят на детето огромен потенциал за промяна на курса на развитие. Този факт е известен под термина “пластичност на развитието". Това означава, че мозъкът може да се адаптира и промени, докато детето расте в позитивно социално обкръжение.

Изводите от направеното проучване са, че през периода на бременността на жените трябва да се осигури повече подкрепа, спокойна среда и пътища за редукция на стреса. В допълнение учените смятат, че са необходими още проучвания за отчитане на механизма, по който се осъществява влиянието на стреса на майката върху поведението на детето – доколко включени са хормоните, икономическите фактори или общото приспособяване.

Source: Medical News Today, Research Australia

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018